daftfôr

| | Comments (2) | TrackBacks (0)
daftfôr
subst., intetkjønn. Mat som gjør deg slapp. Muligens det motsatte av kraftfôr.

0 TrackBacks

Listed below are links to blogs that reference this entry: daftfôr.

TrackBack URL for this entry: http://ugla.dyndns.org/mt/mt-tb.cgi/34

2 Comments

Genialt ord! Rett og slett!

Hm, alt for mye pinnekjøtt og annen julemat er altså daftfôr?

morten said:

Takk, takk!

Ja, selv om jeg var på jakt etter et norsk ord for «junkfood» («skrapmat» er blant annet i bruk), er det klart at mye julemat vil dekkes av definisjonen. Det må da være helt i orden?

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by morten published on November 22, 2006 1:44 EM.

Kompleks kaffe was the previous entry in this blog.

betruset is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by:
Movable Type